Course sections

Кодекс за поведение , Lecture 1

История

Кодексът на поведение по начина, предвиден от ОРЗД, може да се разглежда като нов подход в тази област. Още в средата на ХХ век някои от първите по-разпознаваеми кодекси, приложими за други сектори, предимно научни, военни и търговски, могат да бъдат споменати като първите модерни опити. Един от първите документи, свързани с опазването на неприкосновеността на личния живот и личните данни, които споменава кодекса на поведение е обяснителния доклад към Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни от 1981 г. За разлика от ОРЗД, тогава тези доброволни мерки не се считаха като „достатъчни, за да осигурят пълно съответствие с конвенцията“.

Понастоящем кодексът за поведение се разглежда като подход за защита на данните, който следва да се насърчава от националните органи за защита на данните, Европейския комитет за защита на данните, Европейската комисия, както и от всички държави членки, например днес той може да се разглежда не само като държавна политика. но и като общоевропейска (чл. 40, параграф 1 ОРЗД) . В крайна сметка кодексите за поведение помагат на администраторите и на обработващите лични данни да прилагат ефективно Общия регламент за защита на данните.