Course sections

Кодекс за поведение , Lecture 2

Кой може да разработи кодекс за поведение?

Това е основен отговор на най-важния въпрос, свързан с изготвянето на кодекси за поведение. Съгласно чл. 40, пар. 2 от ОРЗД, сдруженията и други структури, представляващи категории администратори или обработващи лични данни имат право да подготвят кодекс за поведение. Необходимо е всички субекти, които подготвят кодекси, да осигуряват информация и освен това да доказват тяхната представителна власт по отношение на администраторите / обработващите от конкретния сектор/ индустрия. Въз основа на опита на органите по защита на данните след 25 май 2018 г. много от подадените за консултации кодекси за поведение са недопустими поради липса на такава власт. Основната концепция е свързана с общите дейности по обработване на данни в определен икономически сектор/ индустрия. Тези дейности следва да бъдат подробно описани във вътрешните документи на всеки администратор или обработващ лични данни. Това може да доведе до процедурни промени и временни затруднения в ежедневната работа на компанията, които от своя страна могат да доведат до икономическа загуба.

Подобно на всеки друг случай, свързан с процеса на демонстриране на спазването на новата правна рамка, става въпрос за допълнителни, неопределени разходи (като напр. за обучение на персонала, консултантски услуги и др.). Сдруженията и другите структури представляващи категории администратори/ обработващи може да спестят средства на сектора чрез изготвяне на общи документи за стандартизираните дейности по обработка на данни в сектора. Кодексът за поведение прави цялата обработка на данните в сектора по-разбираема, както и предвидима за субектите на данни. Това е изключително важно, тъй като така директно се прилага принципа на прозрачност и по този начеин се постига спазването на задължението, както за администраторите, така и на обработващите за демонстриране на съответствие с изискванията на ОРЗД (чл. 5) .