Course sections

Процес на сертифициране , Lecture 2

Източници

  1. Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 /ЕО (Общ регламент относно защитата на данните);
  2. Европейски надзорен орган по защита на данните, Становище 3/2018, становище на ЕНОЗД относно онлайн въздействието и лични данни;
  3. Насоки на ЕКЗД 1/2018 за сертифициране и определяне на критериите за сертифициране в съответствие с членове 42 и 43 от Регламента (ЕС) 2016/679 .