Course sections

Artykuły w RODO na temat Europejskiej Racy Ochrony Danych , Lecture 1

Artykuły w RODO na temat Europejskiej Racy Ochrony Danych

Poniżej znajduje się podsumowanie artykułów w RODO, które dotyczą EROD:

  • Artykuł 68 RODO ustanawia Europejską Radę Ochrony Danych i zawiera pewne ogólne zasady dotyczące jej składu i funkcjonowania.
  • Artykuł 69 RODO podkreśla niezależność Europejskiej Rady Ochrony Danych, dodając, że podczas wypełniania swoich zadań lub wykonywania swoich uprawnień nie zwraca się ona do nikogo o instrukcje ani ich od nikogo nie przyjmuje.
  • Artykuł 70 RODO, opisuje wiele zadań Europejskiej Rady Ochrony Danych, a lista ta jest dość długa.
  • Artykuł 71 RODO dotyczy obowiązku sporządzania przez EROD rocznego sprawozdania na temat ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych w Unii, a w stosownym przypadku w państwach trzecich i organizacjach międzynarodowych. Raport jest jawny.
  • Artykuł 72 RODO stanowi, że EROD podejmuje decyzje zwykłą większością głosów swoich członków, a w niektórych przypadkach większością dwóch trzecich głosów.
  • Artykuł 73 RODO stanowi, że Europejska Rada Ochrony Danych wybiera co pięć lat, zwykłą większością głosów spośród swoich członków, przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących. Kadencja przewodniczącego i wiceprzewodniczących może zostać jednokrotnie powtórzona (tak więc jedna osoba nie może pełnić tych funcji więcej niz 10 lat).
  • Artykuł 74 RODO opisuje zadania przewodniczącego EROD oraz określa w swoim regulaminie wewnętrznym podział zadań między przewodniczącego a wiceprzewodniczących.
  • Artykuł 75 RODO mówi następnie o sekretariacie Europejskiej Rady Ochrony Danych oraz o niektórych zasadach dotyczących jego funkcjonowania (w tym o jego zadaniach).
  • Artykuł 76 RODO dostarcza informacji na temat poufności w zakresie dyskusji prowadzonych przez EROD i dostępu do dokumentów.

Istnieje kilka innych miejsc w tekście RODO, w których Europejska Rada Ochrony Danych, zwana również Radą jest wymieniona – wtedy kiedy w zakresie konkretnego artykułu ma ona do odegrania pewną rolę.