Course sections

Skład zarządzanie rola i środki EROD, Lecture 1

Skład, zarządzanie, rola i środki EROD

Poniższa ilustracja pokazuje, kto wchodzi w skład Europejskiej Rady Ochrony Danych, jak wygląda jej kierownictwo (przewodniczący i 2 wiceprzewodniczących) i jak jest wybierane, jaką rolę odgrywa EROD i jak może wypełniać tę rolę.

Podsumowując, w skład Europejskiej Rady Ochrony Danych wchodzą:

  • Przewodniczący jednego organu nadzorczego każdego państwa członkowskiego (w jednym kraju członkowskim może istnieć więcej niż jeden organ nadzorczy, ale tylko jeden organ nadzorczy może reprezentować dany kraj w EROD – przykład Niemiec).
  • Europejski Inspektor Ochrony Danych  (EIOD).
  • Komisja Europejska – bez prawa do głosowania.

Głównym zadaniem EROD jest:

  • zapewnienie spójnego stosowania RODO (oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych w związku z reformą prawa ochrony danych w UE);
  • zapewnienie, że organy nadzorcze współpracują ze sobą (nie tylko w związku z RODO, ale również dlatego, że współpraca takich organów jest po prostu potrzebna).

Kluczowe znaczenie Europejskiej Rady Ochrony Danych jest związane z:

  • wiążącymi decyzjami (które stanowią nowy mechanizm w RODO, na przykład w zakresie rozstrzygania sporów związanych z międzynarodowym przekazywaniem  danych);
  • opiniami (w odniesieniu do zgodności projektu kodeksu postępowania na poziomie sektorowym);
  • wytycznymi (Wytyczne GR Art. 29 są wytycznymi EROD).