Course sections

Współpraca, Lecture 1

Współpraca

RODO ustanawia ogólne ramy współpracy między organami nadzorczymi i określa bardziej szczegółowe zasady współpracy organów nadzorczych odnośnie transgranicznych działań związanych z przetwarzaniem danych.

Zgodnie z RODO organy nadzorcze zapewniają wzajemną pomoc i dzielą się odpowiednimi informacjami w celu spójnego wdrożenia i stosowania rozporządzenia. Zobowiązuje to  organ nadzorczy, do którego się zwrócono, do przeprowadzenia konsultacji, kontroli i postępowań. Organy nadzorcze mogą prowadzić wspólne operacje, w tym wspólne postępowania i wspólne działania w zakresie egzekwowania prawa, w które zaangażowani są pracownicy wszystkich organów nadzorczych.

W UE administratorzy i podmioty przetwarzające coraz częściej działają na poziomie ponadnarodowym. Wymaga to ścisłej współpracy między właściwymi organami nadzorczymi w państwach członkowskich, aby zapewnić zgodność przetwarzania danych osobowych z wymogami RODO. Zgodnie z mechanizmem kompleksowej współpracy, jeżeli administrator lub podmiot przetwarzający posiada jednostki organizacyjne w kilku państwach członkowskich lub pojedynczą jednostkę organizacyjną, ale operacje przetwarzania znacznie wpływają na osoby, których dane dotyczą,  w więcej niż jednym państwie członkowskim, organ nadzorczy głównej lub pojedynczej jednostki organizacyjnej jest organem wiodącym dla działalności transgranicznej administratora lub podmiotu przetwarzającego. Organy wiodące mają prawo do podjęcia działań w zakresie egzekwowania prawa przeciwko administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu. Mechanizm kompleksowej współpracy ma na celu poprawę harmonizacji i jednolitego stosowania unijnych przepisów o ochronie danych w różnych państwach członkowskich. Jest to również korzystne dla przedsiębiorstw, ponieważ muszą załatwiać sprawy tylko z organem wiodącym, zamiast kilku organów nadzorczych. Zwiększa to pewność prawną dla przedsiębiorstw i w praktyce powinno również oznaczać, że decyzje są podejmowane szybciej i że przedsiębiorstwa nie mają do czynienia z różnymi organami nadzorczymi nakładającymi na nie sprzeczne wymogi.

Identyfikacja organu wiodącego wiąże się z określeniem lokalizacji głównej jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa w UE. Termin „główna jednostka organizacyjna” jest zdefiniowany w RODO. Ponadto Grupa Robocza Art. 29 wydała wytyczne dotyczące ustalenia wiodącego organu nadzorczego właściwego dla administratora lub podmiotu przetwarzającego, które zawierają kryteria identyfikacji głównej jednostki organizacyjnej.

Aby zapewnić wysoki poziom ochrony danych w całej UE, wiodący organ nadzorczy nie działa samodzielnie. Musi współpracować z innymi organami nadzorczymi, których sprawa dotyczy, w celu podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych osobowych przez administratorów i podmioty przetwarzające, dążąc do osiągnięcia konsensusu i zapewnienia spójności. Współpraca między odpowiednimi organami nadzorczymi obejmuje wymianę informacji, wzajemną pomoc, prowadzenie wspólnych postępowań i działań w zakresie monitorowania. Zapewniając sobie wzajemną pomoc, organy nadzorcze muszą dokładnie rozpatrywać wszelkie wnioski o  informacje składane przez organy nadzorcze i wykorzystywać środki nadzorcze, takie jak udzielanie uprzednich zezwoleń i przeprowadzanie uprzednich konsultacji z administratorem danych dotyczących jego działań związanych z przetwarzaniem oraz  przeprowadzanie kontroli i postępowań wyjaśniających. Wzajemna pomoc dla organów nadzorczych w innych państwach członkowskich musi zostać udzielona na żądanie bez zbędnej zwłoki i nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania wniosku.

W przypadku, gdy administrator posiada jednostki organizacyjne w wielu państwach członkowskich, organy nadzorcze mogą prowadzić wspólne operacje, w tym postępowania i wspólne działania w zakresie egzekwowania prawa, w które zaangażowani są pracownicy organów nadzorczych innych państw członkowskich.Współpraca między różnymi organami nadzorczymi jest również ważnym wymogiem w świetle prawodawstwa Rady Europy. Zmodernizowana Konwencja 108 stanowi, że organy nadzorcze muszą współpracować ze sobą w zakresie niezbędnym do wykonywania swoich zadań. Należy tego dokonać, na przykład, dostarczając sobie nawzajem wszelkich istotnych i przydatnych informacji oraz koordynując postępowania i prowadząc wspólne działania.