Podstawa prawna, Lecture 1

Podstawa prawna

Instytucja inspektora ochrony danych nie jest nowa. Chociaż dyrektywa 95/46/WE nie wymagała od żadnej organizacji wyznaczenia inspektora ochrony danych, praktyka wyznaczania inspektora ochrony danych rozwinęła się jednak w kilku państwach członkowskich na przestrzeni lat.

Artykuł 37 – 39 RODO, 97 motyw tego rozporządzenia i wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 dotyczące inspektorów ochrony danych.