Wyznaczenie inspektora ochrony danych, Lecture 1

Obowiązkowe wyznaczenie

Artykuł 37(1) RODO opisuje trzy szczególne przypadki, w których wyznaczenie inspektora ochrony danych jest obowiązkowe:

  • kiedy przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny;
  • gdy główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę; lub
  • gdy główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.

 

W innych przypadkach wyznaczenie inspektora ochrony danych jest opcjonalne. Jednak nawet jeśli przepisy nie wymagają wyznaczenia inspektora ochrony danych, Grupa Robocza Art. 29 zaleca wyznaczenie inspektora ochrony danych nawet w przypadku podmiotów, które nie są do tego zobowiązane. Inspektorzy ochrony danych mogą znacznie ułatwić przestrzeganie przepisów RODO i odgrywać ważną rolę w mediacji między zainteresowanymi stronami (np. organem nadzorczym, osobami, których dane dotyczą i w ramach organizacji).