Wyznaczenie inspektora ochrony danych, Lecture 2

Inspektor ochrony danych podmiotu przetwarzającego

Artykuł 37 ma zastosowanie zarówno do administratorów, jak i podmiotów przetwarzających w odniesieniu do wyznaczenia inspektora ochrony danych. W zależności od tego, kto spełnia kryteria obowiązkowego wyznaczenia, w niektórych przypadkach tylko administrator lub tylko podmiot przetwarzający, w innych przypadkach zarówno administrator, jak i jego podmiot przetwarzający są zobowiązani do wyznaczenia inspektora ochrony danych (którzy powinni następnie współpracować ze sobą). Należy podkreślić, że nawet jeśli administrator spełnia kryteria dla obowiązkowego wyznaczenia inspektora ochrony danych, jego podmiot przetwarzający niekoniecznie musi wyznaczyć inspektora ochrony danych.