За e-Open Space

Целта на проекта е създаване на устойчиво и дългосрочно стратегическо партньорство между националните надзорни органи по защита на личните данни, академичните среди и организациите на гражданското общество за предоставяне на знания и развитие на умения, свързани с неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни. С цел постигане на по-голямо въздействие и избягване на припокриване с други дейности в тази област, като образованието за деца в сферата на цифровите технологии и неприкосновеността резултатите от проекта са насочени към насърчаване на неформалното дигитално обучение и осведоменост относно защитата на личния живот и личните данни за възрастни, държавни служители и практикуващи в тази област. Съвременната цифрова среда изисква нови подходи за комуникация между органите за защита на данните, академичните среди и обществото. Освен това неформалното образование и обучение вече са се доказали като ефикасни инструменти с потенциал за мултиплициране на придобитите знания. … -> Още

Електронно пространство за обучение

По-малко от една година след въвеждането на Общия регламент относно защитата на личните данни (ЕС) 2016/679 (“GDPR” или „Общият регламент“) и предв...
Beginner
2 Lectures
3 часа
Add to Wishlist
Free
Съгласно Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) Европейският комитет по защита на данните (ЕКЗД) е правоприемник на работната група по член 29...
Beginner
8 Lectures
3 часа
Add to Wishlist
Free
Няма съмнение, че технологиите играят решаваща роля в нашето ежедневие, откогато и да било, поради глобалната икономика, която стана дигитална и ув...
Beginner
10 Lectures
3 часа
Add to Wishlist
Free
Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД) има за цел да въведе единен подход за защита на личните данни в Европейския съюз и на европейск...
Beginner
6 Lectures
3 часа
Add to Wishlist
Free
Длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) действа като професионална подкрепа за администраторите и обработващите лични данни.
Beginner
9 Lectures
3 часа
Add to Wishlist
Free
Законосъобразността на обработване на лични данни е много важна в ежедневния, бързо разрастващ се цифров свят, който ни заобикаля.
Beginner
5 Lectures
3 часа
Add to Wishlist
Free