Относно e-OpenSpace

Целта на проекта е създаване на устойчиво и дългосрочно стратегическо партньорство между националните надзорни органи по защита на личните данни, академичните среди и организациите на гражданското общество за предоставяне на знания и развитие на умения, свързани с неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни. С цел постигане на по-голямо въздействие и избягване на припокриване с други дейности в тази област, като образованието за деца в сферата на цифровите технологии и неприкосновеността резултатите от проекта са насочени към насърчаване на неформалното дигитално обучение и осведоменост относно защитата на личния живот и личните данни за възрастни, държавни служители и практикуващи в тази област. Съвременната цифрова среда изисква нови подходи за комуникация между органите за защита на данните, академичните среди и обществото. Освен това неформалното образование и обучение вече са се доказали като ефикасни инструменти с потенциал за мултиплициране на придобитите знания.

Проектът предоставя уеб базирана платформа с включени инструменти за провеждане на e-meetings и неформално дигитално обучение, като създава нова среда за комуникация между органите по защита на данните и гражданите на ЕС. Предвид факта, че днес повечето граждани са активни потребители на интернет, проектът предлага обучително съдържание, адаптирано специално за техните нужди в цифровата ера. Потребителите на платформата разполагат с неограничен достъп до всички учебни материали качени в нея, включително записани видео уроци или учебни сесии в реално време.

General Data Protection Regulation in the European Union concept,  3D rendering

С изпълнението на дейностите по проекта, консорциумът има за цел да създаде допълнителни възможности за придобиване на знания в областта на защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот, под формата на кратко неформално дигитално обучение. Тези електронни учебни програми са кратки, но с добре фокусирано съдържание, обхващащо различните аспекти на неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни и в същото време са достъпни отвсякъде. Междувременно опитни и добре подготвени експерти на органите по защита на личните данни, в качеството на обучители обогатяват познанията на целевите групи с нови умения за разпространение на електронно обучителното съдържание на национално и международно ниво.

Основна цел на проекта е да насърчи неформалното дигитално обучение с помощта на иновативни решения, базирано на синергия между органите по защита на данните, които имат богат опит относно защитата на данните и университетите с техния богат опит в предоставянето на образование за възрастни. Участието на неправителствена организация като партньор, с доказан опит в разпространението на мерки за повишаване на осведомеността на субекта на данни, гарантира валидирането на учебното съдържание в съответствие с действителните нужди на гражданското общество. Платформата e-OpenSpace предоставя възможност за директна комуникация между заинтересованите страни, независимо от разстоянието или националните граници.

Неформалното дигитално обучение относно неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни, помага на основната целева група (гражданите в активна възраст) да придобият по добри познания и умения за дигиталната ера, в съответствие с „Нова програма за умения в Европа“ представена от Европейската комисия през юни 2016 г. В крайна сметка, резултатите от проекта им помагат да се възползват от предимствата на бъдещия цифров единен пазар на ЕС, който се очаква да генерира повече от 415 милиарда евро годишно.

Проектът “e-OpenSpace” е разработен, за да предложи ефективно решение за наднационално сътрудничество, с което да се гарантира сигурността и свободния поток на лични данни в ЕС, предоставяйки единно пространство за националните органи по защита на личните данни за изпълнение на техните задачи в областта на обучението, в съответствие с новата правна рамка. Основната цел на проекта е да насърчава неформалното дигитално обучение и осведоменост в областта на защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни. Партньорският екип обединява усилията на органи по защита на данните, висши учебни заведения и НПО. Проектът напълно отговаря на основните цели и приоритети на програмата “Еразъм +”. Например Ключова дейност 2 е фокусирана върху обмена на знания и мултидисциплинарното преподаване и обучение между висшите учебни заведения, органите по защита на данните и организации с нестопанска цел, като предлага новаторски подход за укрепване на образованието и пътища за обучение, чрез повишаване на дигиталната интеграция и до голяма степен на съгласуваност между различните инструменти на ЕС и националните образователни възможности. Партньорите по проекта предлагат гъвкави начини за обучение за интегриране на практически и теоретични знания за предоставяне на умения в областта на защитата на данните и насърчаване на общ подход и синергия между държавите-членки на ЕС, при провеждането на обучения и инициативи за повишаване на осведомеността. Основният практически инструмент за постигане на тази цел е разработването на уеб-базирано решение за осигуряване на среда за сътрудничество и открито, иновативно и приобщаващо неформално цифрово обучение.

e-OpenSpace има за цел да приложи иновативен подход за развитие на устойчиво стратегическо партньорство между органите за защита на данните, академичните среди и неправителствения сектор за предоставянето на краткосрочно неформално дигитално обучение. Проектът е първият по рода си обединяващ органи по защита на личните данни, университети и неправителствен сектор от 4 (четири) държави-членки на ЕС – Италия, Полша, България и Хърватия. Това е наднационален проект, насочен към хоризонталната политика за защита на личните данни. Броят и видът на партньорите по проекта са внимателно подбрани, за да обхванат всички аспекти на защитата на данните. Участието на 3 различни органи по защита на личните данни е от решаващо значение за събирането и обобщаването на всички гледни точки, имащи отношение към защитата на данните, за да се проучат и достигнат всички възможни решения и съдържанието на обучението в съответствие с националната правна и административна практика и в съответствие с новата правна рамка на ЕС за защита на данните. Юристи, специалисти в областта на информационните технологии и експерти участващи в международно сътрудничество от страна на органите по защита на личните данни, проучиха всички аспекти, свързани с повишаване на осведомеността и обучението в областта на защитата на личните данни в ЕС. Включването на два университета осигури прилагането на най-съвременна образователна методология, оценка на потребностите и пряка връзка с целевите групи. Не на последно място, една неправителствена организация допринася със своя опит и оценка на учебното съдържание.

Друга важна цел на проекта е създаването на обща среда за органите по защита на личните данни. Всички изброени по-долу резултати от проекта ще бъдат предназначени да насърчат включването на други ОЗД извън консорциума по проекта. Платформата за електронен обмен на информация, ще достигне до широката общественост по няколко начина, чрез органите по защита на личните данни, медии, брошури, събития за разпространение на резултатите и т.н. Бъдещата роля на Университетите е да предават посланията на бъдещата мрежа за обмен на практики в тази област, както и да я обогатяват с допълнителни гледни точки. Университетите ще имат възможността да използват разработеното учебно съдържание, в някои от своите курсове. В резултат на решенията описани по горе, познанията за неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни ще станат популярни и достъпни. Може да подчертаем, че с привличането на организации от неправителствения сектор всички основни заинтересовани страни ще бъдат включени в мрежата.

Като първа стъпка, насочена към по-тесен обмен на данни между органите по защита на личните данни, беше въведен модел на неформално дигитално учебно съдържание предназначено за гражданското общество.

В допълнение, тясната връзка между органите по защита на личните данни, между органите по защита на личните данни и академичните среди, както и неправителствения сектор е създадена като първа стъпка за популяризиране на длъжностното лице по защита на данните (ДЗЛД) – длъжност, определена от новото законодателство на ЕС в областта на неприкосновенността на личния живот и защитата на личните данни. Проектът осигури добра практика за устойчиво сътрудничество и взаимодействие между тях.

Консорциумът е приложил общ подход за привличане на администратори на лични данни с фокус върху защитата на личните данни. Това е процес от последователни стъпки, които могат да бъдат приложени и в други области.

Разгледани са и възможностите за допълнителни резултати чрез прилагане на структуриран подход за прехвърляне на специфични знания и опит в областта на неприкосновенността на личния живот и защитата на личните данни, притежавани от органите по защита на личните данни, на широката общественост, както и на практикуващите в областта на защитата на личните данни. Поради бързото развитие на технологиите темата набира скорост и обществено значение, но в момента има много малко доставчици на съответни учебни материали.

Друга важна цел на проекта е създаването на единна мрежа на органите по защита на личните данни. Платформата за електронен обмен на информация ще достигне до широката общественост по няколко начина, чрез органите по защита на личните данни, медии, брошури, събития за разпространение на резултатите и т.н. Ролята на университетите е не само да предава посланията на бъдещата мрежа за обмен на практики в тази област, но и да добавя стойност към тях с допълнителни гледни точки. Университетите могат да използват разработено съдържание за обучение в някои от своите курсове. В резултат на което, познанията за защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот стават популярни и достъпни. Чрез привличане на организации от неправителствения сектор всички основни заинтересовани страни са включени в мрежата.

Продължителност: 24 месеца
Период: 01 септември 2017г. – 31 август 2019г.

Стратегическите партньорства в областта на образованието за възрастни)

Ключова дейност: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

Резюме на програмата „Еразъм +“ :„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подпомагане на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Продължаващата до 2020 г. програма „Еразъм+“ предлага възможности не само за студенти. В нея са включени седем предишни програми и затова има възможности за най-различни хора и организации. Целта на програмата „Еразъм+“ е принос към стратегията „Европа 2020“ за растеж, работни места, социално равенство и включване и към целите на „Образование и обучение 2020“, стратегическата рамка на ЕС в областта на образованието и обучението. Друга цел на програмата „Еразъм+“ е насърчаване на устойчивото развитие на нейните партньори в областта на висшето образование и принос към постигане на целите на стратегията на ЕС за младежта.

Конкретните предизвикателства, по които програмата работи, са:

  • Намаляване на безработицата, особено сред младите хора
  • Насърчаване на образованието за възрастни, особено изграждането на нови умения и умения, които се търсят от пазара на труда
  • Подкрепа за иновации, сътрудничество и реформи
  • Подкрепа за иновации, сътрудничество и реформи
  • Намаляване на преждевременното напускане на училищеg
  •  Насърчаване на сътрудничеството и мобилността между страните партньори на ЕС

Подробна информация относно тези възможности, включително критериите за допустимост, ще намерите уебсайта на програмата „Еразъм +“.