O projektu

Cilj projekta je uspostavljanje održivog i dugoročnog Strateškog partnerstva između nacionalnih nadzornih tijela, akademske zajednice i organizacija civilnog društva za pružanje znanja i razvoj vještina vezanih uz privatnost i zaštitu osobnih podataka. Kako bi se postigao veći utjecaj i izbjeglo preklapanje s drugim aktivnostima u ovoj domenu, poput digitalnog obrazovanja i obrazovanja o privatnosti za djece, rezultati projekta usmjereni su na promicanje neformalnog digitalnog učenja i svijest o privatnosti i zaštiti osobnih podataka za odrasle, državne službenike i praktičare. Suvremeno digitalno okruženje zahtijeva nove pristupe za komunikaciju između tijela za zaštitu podataka, akademske zajednice i društva. Nadalje, neformalno obrazovanje i osposobljavanje već su se pokazali kao učinkovita sredstva s mogućnostima umnožavanja stečenog znanja.

Projekt pruža internetsku platformu za e-sastanke i neformalno digitalno učenje, razvijajući novo okruženje za komunikaciju između tijela za zaštitu podataka i građana EU-a. Na temelju činjenice da je danas većina građana aktivni korisnik Interneta, projekt pruža sadržaje za obuku prilagođeni posebno njihovim potrebama u digitalnom dobu. Platforma osigurava neograničeni pristup svim nastavnim materijalima, uključujući snimljene videozapise ili sesije učenja u stvarnom vremenu.

The project provides a web-based tool platform for e-meetings and non-formal digital learning, developing new environment for communication between data protection authorities and EU citizens. Based on the fact that today most citizens are active Internet users, the project provides training content adapted specifically to their needs in the digital era. The platform ensures unrestricted access to all learning materials, including recorded videos or learning sessions in real time.

General Data Protection Regulation in the European Union concept,  3D rendering

Provodeći projektne aktivnosti, projektni konzorcij želi stvoriti mogućnosti za dodatnu vrstu obrazovanja iz područja osobnih podataka i zaštite privatnosti – kratko neformalno digitalno učenje. Ovi su programi za e-učenje kraći, ali istovremeno s više fokusiranim sadržajem, koji obuhvaćaju različite aspekte privatnosti i zaštite osobnih podataka i dostupni su sa svih strana. U međuvremenu, već pripremljeni i iskusni treneri nadzornih tijela obogaćuju sposobnosti ciljnih skupina novim vještinama za pružanje sadržaja e-učenja, uključujući i u prekonacionalnom prekograničnom okruženju.

Cilj projekta je osigurati inovativan način provođenja neformalnog digitalnog učenja temeljen na sinergiji između Agencija za zaštitu osobnih podataka, koji u pravilu imaju najcjelovitije informacije o zaštiti podataka, i sveučilišta koja imaju veliko iskustvo u pružanju obrazovanja odraslih. Pored toga, sudjelovanje nevladine organizacije s dokazanim iskustvom u širenju mjera za podizanje svijesti osigurava validaciju sadržaja za učenje u skladu sa stvarnim potrebama civilnog društva. Platforma e-OpenSpace pruža mogućnost izravne komunikacije između dionika bez obzira na udaljenost ili nacionalne granice.

Nadalje, neformalno digitalno učenje o zaštiti privatnosti i osobnih podataka pomaže glavnoj ciljnoj skupini – odraslima u aktivnoj dobi zaposlenja – da se bolje opremi znanjima i vještinama za digitalno doba, u skladu s „Agendom novih vještina za Europu “ koju je predstavila Europska komisija u lipnju 2016. Na kraju, rezultati projekta pomažu im da uživaju u blagodatima nadolazećeg jedinstvenog digitalnog tržišta EU-a za koje se očekuje da će proizvesti više od 415 milijardi eura godišnje.

Projekt „e-OpenSpace“ posebno je osmišljen kao učinkovito rješenje za stratešku nadnacionalnu suradnju radi osiguranja sigurnosti i slobodnog protoka osobnih podataka u EU-u, pružajući jedinstven prostor nacionalnim tijelima za zaštitu podataka za provedbu svojih zadataka u području obuke , u skladu s novim zakonskim okvirom. Glavni cilj predloženog projekta je promicanje neformalnog digitalnog učenja i svijesti u području privatnosti i zaštite osobnih podataka. Svi sudionici – agencije za zaštitu podataka, visokoškolske ustanove i nevladine organizacije, pridružuju se svojim naporima kao tim. Cilj projekta savršeno se podudara s glavnim ciljevima i prioritetima Erasmus +, poput KA2 koji se fokusira na razmjenu znanja i multidisciplinarno podučavanje i učenje između visokih učilišta, agencija za zaštitu osobnih podataka i neprofitnih organizacija, točnije predlaganje inovativnog pristupa jačanju obrazovanja i osposobljavanje putem poboljšanja digitalne integracije i većeg stupnja usklađenosti između različitih EU i nacionalnih obrazovnih alata. Projektni partneri traže fleksibilne načine učenja za integraciju praktičnih i teorijskih znanja za pružanje vještina u području zaštite podataka i promicanja zajedničkog pristupa i sinergije među državama članicama EU u provođenju obuka i inicijativa za podizanje svijesti. Glavni praktični alat za postizanje ovog cilja je razvoj internetskog rješenja za stvaranje okruženja za suradnju i otvoreno, inovativno i inkluzivno neformalno digitalno učenje.

Prijedlog projekta usmjeren je na primjenu inovativnog pristupa razvoju održivog strateškog partnerstva između tijela za zaštitu podataka, akademija i nevladinog sektora u pružanju kratkoročnog neformalnog digitalnog učenja. Projekt je prvi te vrste koji objedinjuje  tijela za zaštitu podataka, sveučilišta i nevladin sektor iz četiri (četiri) države članice EU – Italije, Poljske, Bugarske i Hrvatske. To je međusektorski projekt usmjeren na horizontalnu politiku zaštite osobnih podataka. Pomno su razmotreni broj i vrsta projektnih partnera. Projektni konzorcij upravo je formiran kako bi obuhvatio sve aspekte zaštite podataka. Uključivanje 3 različita sporazuma o zaštiti podataka ključno je za prikupljanje i sažimanje svih stajališta koja se odnose na zaštitu podataka kako bi se ispitala i dostigla sva moguća rješenja i sadržaj obuke u skladu s nacionalnom pravnom i administrativnom praksom i u skladu s novim pravnim okvirom o zaštiti podataka EU. Stručnjaci za pravna pitanja, IT, obuku i međunarodnu suradnju iz DPA-a koji su sudjelovali istraživali su sve aspekte povezane s podizanjem svijesti i obukom iz područja zaštite osobnih podataka u EU-u. Uključivanje dvaju sveučilišta osiguralo je primjenu najsuvremenije obrazovne metodologije, procjenu potreba i izravnu povezanost s ciljanim skupinama. Na kraju, ali ne manje bitno, nevladina organizacija je pridonijela svojim iskustvom i procjenom sadržaja učenja.

Mreža tijela za zaštitu podataka (DPA) je još jedan važan rezultat projekta. Mreža dopire do šire javnosti na nekoliko načina – praksa DPA-ova, mediji, brošure, multiplikator događanja itd. Uloga sveučilišta nije bila samo prenošenje poruka buduće mreže za razmjenu praksi na terenu, već i dodavanje vrijednosti njih s dodatnim gledištima. Sveučilišta su u mogućnosti koristiti razrađene sadržaje obuke na nekim svojim tečajevima. Kao rezultat toga, znanje o privatnosti i zaštiti osobnih podataka postalo je popularno i dostupno. Privlačenjem organizacija iz nevladinog sektora svi su glavni sudionici uključeni u mrežu.

Model građanske neformalne razmjene digitalnog učenja implementiran je kao prvi korak za bližu razmjenu podataka između DPA-ova.

Povrh toga, uska povezanost između DPA-a, između DPA-a i akademskih djelatnika, kao i nevladinog sektora izgrađena je kao prvi korak za popularizaciju službenika za zaštitu podataka – radno mjesto određeno novim zakonodavstvom EU u području privatnosti i zaštite osobnih podataka. Projekt je pružio dobru praksu za održivu suradnju i suradnju među njima.

Predložen je proaktivan i uključiv pristup za privlačenje voditelja obrade s naglaskom na zaštitu osobnih podataka. Pristup je postupak – uzastopni koraci koji se mogu primijeniti na drugim područjima znanja.

Dodatni rezultat tražen je kroz strukturirani pristup prenošenjem specifičnih znanja i stručnosti za zaštitu privatnosti i osobnih podataka, koje posjeduju DPA-ovi, široj javnosti, kao i osobama koje se bave privatnošću. Tema dobija sve značajniji i važniji značaj zbog tehnološkog razvoja, no trenutno je vrlo malo pružatelja relevantnog materijala za učenje.

Mreža DPA-ova je još jedan važan rezultat projekta. Mreža dopire do šire javnosti na nekoliko načina – praksa DPA-a, mediji, brošure, multiplikator događanja itd. Uloga sveučilišta nije bila samo prenošenje poruka buduće mreže za razmjenu praksi na terenu, već i dodavanje vrijednosti njih s dodatnim vidikovcima. Sveučilišta su u mogućnosti koristiti razrađene sadržaje obuke na nekim svojim tečajevima. Kao rezultat toga, znanje o privatnosti i zaštiti osobnih podataka postalo je popularno i dostupno. Privlačenjem organizacija iz nevladinog sektora svi su glavni sudionici uključeni u mrežu.

Trajanje: 24 mjeseca

Razdoblje: 1. rujna 2017. – 31. kolovoza 2019. godine

Strateška partnerstva za obrazovanje odraslih

Ključne aktivnosti: Suradnja za inovacije i razmjena dobrih praksi

Program ukratko: Erasmus + je program Europske unije za podršku obrazovanju, osposobljavanju, mladima i sportu u Europi. Postavljen da traje do 2020. godine, Erasmus + ne daje samo prilike za studente. Spajajući sedam prethodnih programa, pruža mogućnosti širokom spektru pojedinaca i organizacija. Cilj programa Erasmus + je pridonijeti strategiji Europe 2020 za rast, radna mjesta, socijalnu jednakost i uključivanje, kao i ciljevima ET2020, strateškom okviru EU-a za obrazovanje i osposobljavanje. Cilj programa Erasmus + je promicanje održivog razvoja svojih partnera u području visokog obrazovanja i doprinos postizanju ciljeva Europske strategije za mlade.

Specifična pitanja koja rješava program uključuju:

– Smanjenje nezaposlenosti, posebno među mladima
– Promicanje učenja odraslih, posebno za nove vještine i vještine koje zahtijeva tržište rada.
– Poticanje mladih da sudjeluju u europskoj demokraciji
– Podrška inovacijama, suradnji i reformama
– Smanjivanje ranog napuštanja škole
– Promicanje suradnje i mobilnosti sa zemljama partnerima EU-a

Detaljne informacije o ovim mogućnostima, uključujući kriterije prihvatljivosti, dostupne su na web mjestu programa Erasmus +