O e-OpenSpace

Celem projektu jest ustanowienie zrównoważonego i długoterminowego Partnerstwa strategicznego pomiędzy krajowymi instytucjami nadzorczymi, uniwersytetami oraz organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, tak by umożliwić przekazywanie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności dotyczących ochrony prywatności i danych osobowych. W celu osiągnięcia lepszych efektów oraz uniknięcia powielania działań w tym obszarze, takich jak cyfrowe nauczanie o prywatności dla dzieci, rezultaty projektu są skoncentrowane na promowaniu pozaformalnego nauczania cyfrowego oraz świadomości w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych dla dorosłych, pracowników administracji oraz praktyków. Współczesne środowisko cyfrowe wymaga nowych podejść do komunikacji pomiędzy krajowymi instytucjami nadzorczymi, uniwersytetami i społeczeństwem. Ponadto pozaformalna edukacja i szkolenia udowodniły swoją skutecnzość jako narzędzia pomnażania zdobytej wiedzy.

Projekt zapewnia internetową platformę narzędziową e-spotkań oraz poza-formalnego cyfrowego nauczania, rozwijając nowe środowisko komunikacji pomiędzy krajowymi instytucjami nadzorczymi oraz obywatelami UE. Jako że w dzisiejszych czasach większość obywateli to aktywni użytkownicy i użytkowniczki Internetu, project zawiera treści nauczania dostosowane specjalnie do potrzeb ery cyfrowej. Platforma zapewnia nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów szkoleniowych, w tym nagrań wideo oraz sesji nauczania w czasie realnym.

General Data Protection Regulation in the European Union concept,  3D rendering

Wdrażając działania projektowe, konsorcjum projektu zmierza do stworzenia możliwości dodatkowych rodzajów nauczania w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności – krótkie poza-formalne nauczanie cyfrowe. Sylabusy e-nauczania są krótsze, lecz ich treść jest bardziej skupiona na celu, dotyczy bowiem różnych aspektów ochrony prywatności i ochrony danych osobowych oraz jest dostępna z dowolnego miejsca. Jednocześnie odpowiednio przygotowani i doświadczeni trenerzy krajowych instytucji nadzorczych pozwalają poszerzyć umiejętności użytkowników o dostarczanie treści e-nauczania, w tym w wielonarodowym środowisku transgranicznym.

Projekt zmierza do zapewnienia innowacyjnego sposobu przeprowadzania poza-formalnego nauczania cyfrowego, opartego na synergii pomiędzy krajowymi instytucjami nadzorczymi, które co do zasady posiadają najbardziej rozbudowaną wiedzę o ochronie danych osobowych, oraz uniwersytetami – z ich rozległym doświadczeniem nauczania dorosłych. Dodatkowo uczestnictwo organizacji pozarządowych o udowodnionym doświadczeniu w zakresie podnoszenia świadomości zapewnia walidację treści nauczania w zgodzie z aktualnymi potrzebami społeczeństwa obywatelskiego. Platforma e-OpenSpace zapewnia możliwość bezpośredniej komunikacji pomiędzy interesariuszami niezależnie od odległości i granic państwowych.

Ponadto poza-formalne cyfrowe nauczanie o ochronie prywatności i danych osobowych pozwala głównej grupie docelowej – dorosłym w wieku produkcyjnym – podnieść swoje kwalifikacje i umiejętności ery cyfrowej, w zgodzie z “New Skills Agenda for Europe”, programem zaprezentowanym w czerwcu 2016 roku przez Komisję Europejską. Ostatecznie rezultaty projektu pozwolą grupom docelowym uczestniczyć w korzyściach nadchodzącego Jednolitego rynku cyfrowego UE, który wedle przewidywań ma przynosić ponad 415 miliardów euro rocznie.

Projekt “e-OpenSpace” jest specjalnie zaprojektowany po to, by stać się skutecznym rozwiązaniem strategicznej transnarodowej współpracy dla zapewnienia bezpieczeństwa i swobodnego przepływu danych osobowych w UE, zapewniając jedną wspólną przestrzeń dla krajowych instytucji nadzorczych do realizacji przez nich zadań w zakresie szkolenia zgodnie z nowymi wymogami prawnymi. Głównym celem proponowanego projektu jest promowanie poza-formalnego cyfrowego nauczania i świadomości w obszarze ochrony prywatności i danych osobowych. Wszyscy uczestnicy – krajowe instytucje nadzorcze, szkoły wyższe oraz NGOs – łączą swoje wysiłki jako jedna drużyna. Cel projektu wpisuje się doskonale w główne zadania i priorytety programu Erasmus+, takie jak KA2, skupiony na wymianie wiedzy oraz multidyscyplinarnego nauczania oraz uczenia pomiędzy uczelniami, krajowymi instytucjami nadzorczymi oraz organizacjami non-profit, w szczególności w zapewnianiu innowacyjnego podejścia w celu wzmocnienia edukacji oraz ścieżek szkolenia poprzez rozwój integracji cyfrowej oraz wyższy stopień spójności pomiędzy różnymi narzędziami edukacyjnymi UE i państw członkowskich. Partnerzy projektu poszukują elastycznych metod uczenia w celu zintegrowania wiedzy praktycznej oraz teoretycznej, zapewniając umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych, jak również promując wspólne podejście oraz synergię pomiędzy krajami członkowskimi UE w dostarczaniu szkoleń oraz podnoszenia świadomości. Głównym praktycznym narzędziem osiągnięcia tego celu jest rozwój internetowych rozwiązań zapewniania środowiska współpracy oraz otwartego, innowacyjnego oraz inkluzywnego poza-formalnego nauczania cyfrowego.

Propozycja projektu zmierza do wdrożenia innowacyjnego podejścia do rozwoju zrównoważonego strategicznego partnerstwa pomiędzy instytucjami ochrony danych, uczelniami oraz sektorem pozarządowym w celu zapewnienia krótkoterminowego poza-formalnego szkolenia cyfrowego. Projekt jest pierwszym, który łączy krajowe instytucje nadzorcze, uniwersytety i sektor pozarządowy z 4 (czterech) państw członkowskich UE: Włoch, Polski, Bułgarii i Chorwacji. To przekrojowy sektorowo projekt odnoszący się do horyzontalnej polityki ochrony danych osobowych. Liczba i rodzaj partnerów projektu zostały dokładnie przemyślane. Konsorcjum projektowe zostało precyzyjnie stworzone, by odnieść się do wszystkich aspektów ochrony danych. Włączenie 3 różnych instytucji nadzorczych jest kluczowe, by zgromadzić i podsumować wszystkie punkty widzenia w zakresie ochrony danych osobowych oraz przeanalizować i osiągnąć wszystkie możliwe rozwiązania i treści nauczania w zgodzie z krajowymi praktykami prawnymi i administracyjnymi oraz nowym systemem ochrony danych osobowych w UE. Włączenie dwóch uniwersytetów pozwoliło zapewnić zastosowanie najbardziej aktualnej metodologii nauczania, oceny potrzeb oraz bezpośredniego odniesienia do grup docelowych. Ponadto organizacje pozarządowe zapewniły doświadczenie oraz ocenę treści nauczania.

Sieć krajowych instytucji nadzorczych to kolejny ważny rezultat projektu. Wszystkie wymienione poniżej efekty projektu zostaną zaprojektowane tak, by zachęcić do włączenia innych instytucji spoza konsorcjum. Sieć będzie docierać do odbiorców na kilka sposobów – przez praktykę instytucji nadzorczych, media, broszury, wydarzenia promujące etc. Rolą uniwersytetów będzie nie tylko przekazywanie informacji od przyszłej ssieci wymiany praktyk, ale również wzbogacanie ich o dodatkowe punkty widzenia. Uniwersytety będą w stanie używać wyprawcowanych treści nauczania w swoich kursach. W rezultacie wiedza o ochronie prywatności i danych osobowych zostanie spopularyzowana i udostępniona. Przyciągając organnizacje pozarządowe, sieć pozyska wszystkich głównych partnerów.

Model wymiany treści obywatelskiego poza-formalnego cyfrowego nauczania został wdrożony jako pierwszy krok ściślejszej wymiany danych pomiędzy krajowymi instytucjami nadzorczymi.

Ponadto ściślejsza współpraca pomiędzy krajowymi instytucjami nadzorczymi oraz między nimi a uniwersytetami i sektorem NGOs została ustanowiona jako pierwszy krok w celu popularyzacji inspektora ochrony danych – stanowiska przewidzianego przez nowe prawodawstwo UE w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych. Projekt zapewnił dobrą praktykę zrównoważonej współpracy i pomiędzy nimi.

Zaproponowano proaktywne i inkluzywne podejście, skierowane na przyciągnięcie kontrolerów danych skoncentrowanych na ochronie danych osobowych. Podejście to jest procesem – kolejnymi krokami, które mogą być zastosowane w innych obszarach wiedzy.

Dodatkowy cel projektu realizowano poprzez ustrukturowane podejście do przekazywania specyficznej wiedzy dotyczącej ochrony prywatności i danych osobowych, posiadanej przez krajowe instytucje nadzorcze, szerokiej publiczności oraz praktykom ochrony prywatności. Temat staje się coraz istotniejszy z racji rozwoju technologicznego, jakkolwiek istnieje obecnie bardzo niewielu dostawców odpowiedniego materiału nauczania.

Sieć krajowych instytucji nadzorczych to kolejny ważny rezultat projektu. Sieć będzie docierać do odbiorców na kilka sposobów – przez praktykę instytucji nadzorczych, media, broszury, wydarzenia promujące etc. Rolą uniwersytetów będzie nie tylko przekazywanie informacji od przyszłej ssieci wymiany praktyk, ale również wzbogacanie ich o dodatkowe punkty widzenia. Uniwersytety będą w stanie używać wyprawcowanych treści nauczania w swoich kursach. W rezultacie wiedza o ochronie prywatności i danych osobowych zostanie spopularyzowana i udostępniona. Przyciągając organnizacje pozarządowe, sieć pozyska wszystkich głównych partnerów.

Okres trwania: 24 miesiące
Okres: 1 września 2017 – 31 sierpnia 2019

Partnerstwa strategiczne edukacji dorosłych

Kluczowe działanie: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Program w zarysie:Erasmus+ to program UE, stworzony w celu wspierania nauczania, szkolenia, młodzieży oraz sportu w Europie. Trwający do roku 2020 Erasmus+ to nie tylko szanse dla studentów. Łącząc siedem poprzednich projektów, zapewnia możliwości szerokim grupom jednostek i organizacji. Celem Erasmus+ jest przyczynienie się do strategii wzrostu, zatrudnienia, sprawiedliwości społecznej oraz inkluzji Europa 2020, jak również dążeniom ET2020, strategicznego programu UE na rzecz nauczania i szkolenia. Erasmus+ ma za cel promowanie zrównoważonego rozwoju partnerów w obszarze edukacji wyższej, jak również przyczynienie sie do osiągnięcia celów Strategii dla młodzieży UE.

Poszczególne zagadnienia objęte programem to:

  • Zmniejszanie bezrobocia, w szczególności wśród osób młodych
  • Promowanie edukacji dorosłych, szczególnie w odniesieniu do nowych umiejętności oraz umiejętności wymaganych na rynku pracy.
  • Zachęcanie młodych ludzi do uczestnictwa w europejskiej demokracji
  • Wspieranie innowacji, współpracy i reform
  • Przeciwdziałanie przedwczesnemu przerywaniu edukacji
  • Promowanie współpracy i mobilności krajów partnerskich UE

Szczegółowe informacje na temat tych możliwości (w tym kryteria kwalifikowalności) dostępne są na stronie programu Erasmus+.